Algemene voorwaarden

Op deze pagina's kunt u de algemene voorwaarden terugvinden van VIKING GmbH, Langkampfen/Kufstein.


Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1. De volgende voorwaarden gelden voor alle leveringen aan de koper. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing. Tegengestelde of van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden door ons niet aanvaard tenzij onze uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding. Wij aanvaarden ook geen afwijkende voorwaarden wanneer we ons bewust zijn van de tegengestelde of van de van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper en de bestelling zonder voorbehoud uitvoeren.

1.2. Mondelinge verklaringen van onze vertegenwoordigers of medewerkers dienen door ons schriftelijk te worden bevestigd.

2. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd, wanneer de bestelling door ons schriftelijk wordt bevestigd. De bevestiging is maatgevend voor de inhoud van de bestelling.

3. Prijzen

3.1. De prijzen van onze prijslijst zijn van toepassing en geldig op het moment van de levering, tenzij iets anders werd overeengekomen.

3.2. Onze prijzen zijn in euro en af fabriek (incl. laden) exclusief BTW, tol, vrachtkosten, verzekering enz. Deze kosten zijn ten laste van de koper, ook zonder vermelding op de factuur.

4. Verpakking

De keuze van de aangepaste verzendverpakking wordt door ons gedaan.

5. Verzending

5.1. Verzenden gebeurt altijd voor rekening en op risico van de koper. Dit blijft ook van toepassing, zelfs als wij uitzonderlijk de transportkosten voor onze rekening nemen. Tenzij anders is overeengekomen bepalen wij het vervoer.

5.2. Met speciale wensen van de koper (bijv. sneltransport, speciale verpakking, aanduiden van een bepaalde expediteur) zal tegen meerkost zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

5.3. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik dat wij de goederen aan de transporteur overmaken.

6. Levering

6.1. Levertermijnen zijn niet bindend tenzij contractueel een levertermijn uitdrukkelijk werd vastgelegd. Aan een contractuele levertermijn is voldaan als de goederen op tijd onze fabriek verlaten, of in geval de goederen worden afgehaald, de boodschap is gegeven dat de goederen klaar staan.

6.2. Indien een contractuele levertermijn met meer dan vier weken wordt overschreden dan heeft de koper het recht ons schriftelijk aan te manen binnen een redelijke termijn te leveren. Als de aangekochte goederen ook na afloop van de contractuele termijn niet zijn geleverd dan kan de koper schriftelijk afzien van zijn contract. Vertragingsschade of schadeloosstelling kan enkel onder voorwaarden bepaald onder punt 9 geëist worden.

6.3. Indien het aanhouden van de contractuele levertermijn niet mogelijk is door omstandigheden buiten onze wil, zoals overmacht, natuurrampen, oorlog, oproer, ingrepen van hogerhand, energiegebrek of acties bij ons of onze toeleveranciers, dan wordt de levertermijn verlengd voor de duur van deze omstandigheden. Indien de omstandigheden langer dan drie maanden duren, kan elke partij zich terugtrekken.

7. Bezwaren en klachten

7.1. Klachten betreffende zichtbare gebreken of wegens herkenbare onvolledige of onjuiste leveringen moeten ons onverwijld gemeld worden en dienen we er binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk in kennis van worden gesteld. Andere gebreken moeten ons zo vlug mogelijk na de vaststelling schriftelijk worden medegedeeld.

7.2. In geval van niet-tijdige mededeling van bezwaren of klachten wordt de levering als aanvaard beschouwd. Bij tijdige melding wordt de garantie toegepast volgens punt 8.

8. Garantie

8.1. Wijzigingen in het ontwerp of uitvoering, die geen invloed hebben op de functionaliteit of de waarde van de goederen, blijven voorbehouden en zijn geen gebrek.

8.2. Waarborgen worden enkel schriftelijk toegekend.

8.3. In geval van gebrek behouden wij ons het recht voor om het gebrek te verhelpen of levering van conforme goederen (vervanging) te voorzien. De keuze tussen verhelpen van het gebrek en vervanging wordt door ons gemaakt. Ons recht om te weigeren tot herstelling of vervanging over te gaan wegens onredelijke kosten blijft onaangetast.

8.4. Vervangen delen worden onze eigendom.

8.5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt werd door oneigenlijk of niet-correcte verzending, verkeerde montage of ingebruikstelling door de koper of derden, door ons niet uitdrukkelijk toegestane wijzigingen en toevoegingen, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling door de koper of derden, onjuiste opslag, klimatologische invloeden enz.

8.6. Voor het uitvoeren van reparaties of vervangingen dient de koper ons de hiervoor nodige tijd te geven, anders zullen we worden ontheven van de aansprakelijkheid voor defecten.

8.7. Wij kunnen een reparatie of vervanging weigeren zolang de koper al zijn verplichtingen niet heeft nageleefd die geen betrekking hebben op het defecte deel van de goederen.

8.8. De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf leveringsdatum.

8.9. Schade- en onkostenvergoeding van de koper wegens een gebrek worden beheerd volgens punt 9 van deze voorwaarden.

9. Schade en onkostenvergoeding

9.1. Indien schade wordt veroorzaakt door plichtsverzuim dan betalen wij geen schade- of onkostenvergoeding indien we kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het verzuim. Als we verantwoordelijk zijn voor de schending van het recht dan houden we ons aan de wettelijke verplichtingen op schade- en onkostenvergoeding, in zoverre in paragraaf 2 en 3 niets afwijkend werd vastgelegd.

9.2. In geval van lichte nalatigheid zijn we niet aansprakelijk voor schade- of onkostenvergoeding. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor door lichte nalatigheid veroorzaakte gederfde winst en andersoortige vermogensschade van de koper.

9.3. Van uitsluiting van aansprakelijkheid is volgens paragraaf 2 geen sprake in geval van garantieclaims, bij dodelijke ongevallen, letsel of inbreuken op de gezondheid, bij productaansprakelijkheid alsmede aanspraken als gevolg van licht nalatige inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen. Bij licht nalatige inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare typische schade.

9.4. Voor zover onze verantwoordelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Herroeping bij plichtsverzuim

10.1. De koper heeft niet het recht op herroeping wegens een door ons niet, of niet contractueel, uitgevoerde prestatie wanneer we de niet verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim.

10.2. Punt 10.1 is niet van toepassing indien door een bijzondere regeling (bijv. leveringsprobleem) een schuld-onafhankelijk herroepingsrecht van de koper bestaat. Verder geldt punt 10.1 niet bij een gebrek aan het product, in dit geval gelden de wettelijke bepalingen van het verkooprecht, tenzij anders geregeld in deze voorwaarden.

11. Voorbehoud van eigendom

11.1. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de koper alle uitstaande vorderingen heeft betaald. Wissels gelden slechts na de uitbetaling ervan.

11.2. De koper kan de goederen, waarvan wij het eigendomsrecht hebben voorbehouden,verkopen in het kader van een normale bedrijfsvoering tenzij hij zich in gebreke bevindt en de betalingen heeft opgeschort. Hij mag de goederen niet verpanden of in onderpand geven.

11.3. In pand geven van goederen die onze eigendom zijn moeten ons gemeld worden, een kopie van het protocol dient te worden bijgevoegd.

11.4. Als er vorderingen zijn ten gevolge van beschadiging of vernietiging van nog niet volledig betaalde goederen tegenover derden, dan staat de koper zijn vorderingen aan ons af. Indien de koper de goederen verkoopt dan staat hij, tot het delgen van al onze vorderingen, al zijn nevenrechten en zekerheden tegenover zijn afnemer, aan ons af. Worden de vorderingen van de koper, wegens de verkoop van de ons voorbehouden goederen, onderworpen aan een rekening-courant dan staat hij zijn vordering ten bedrage van het huidige en het erkende saldo af, en wel voor het bedrag van onze vordering tegenover de koper. De koper mag de ons overgedragen vorderingen aftrekken, tenzij hij in gebreke is of de betalingen heeft opgeschort.

11.5. De koper verbindt er zich in ieder geval toe, bij het verkrijgen van officiële goedkeuringen of andere formaliteiten, mee te werken wanneer deze vereist zijn.

11.6. Indien het bedrag van de voor ons voorbehouden zekerheden tegenover de koper meer dan 20 % hoger is, dan zijn we tot vrijgave verplicht op vraag van de koper.

11.7. Zijn voor leveringen in het buitenland in het land van invoer de hierboven vermelde bedragen van eigendomsvoorbehoud of bepaalde rechten maatregelen noodzakelijk, dan moet de koper ons hierop wijzen en deze maatregelen treffen en op zijn kosten uitvoeren. Laat de wet in het land van import een eigendomsvoorbehoud niet toe, maar laat het de verkoper toe andere rechten aan de tegenpartij voor te behouden, dan kunnen wij alle rechten van deze aard uitoefenen. In de mate een gelijkwaardige zekerheid onze aanspraken tegenover de koper niet dekt, is de koper verplicht om ons op zijn kosten andere zekerheden aan de geleverde goederen of andere zekerheden te bieden.

12. Betalingen

12.1. Onze facturen zijn betaalbaar netto 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Betalingen worden altijd op de oudste openstaande factuur geboekt.

12.2. De koper kan alleen met dergelijke vorderingen afrekenen, die onbetwist of rechtsgeldig zijn.

12.3. Andere betalingen zoals contant nemen wij alleen als betaling aan. Alle betalingen voor ons zijn kostenvrij uit te voeren. Bank-, korting- en incassokosten zijn ten laste van de koper ook zonder uitdrukkelijke instemming. Betalingen met wissel kunnen enkel na een voorafgaande overeenkomst.

12.4. Wordt de vervaldag overschreden, dan behouden wij ons het recht voor om vanaf dat ogenblik, ook zonder waarschuwing, de wettelijke interest aan te rekenen. Deze interest wordt hoger als we kunnen aantonen dat wij een hogere rentelast moeten dragen.

12.5. Als na het plaatsen van de bestelling een aanzienlijke verslechtering van de financiële toestand van de koper optreedt, of wordt een voorafgaande verslechtering van de financiële toestand ons pas bekend na het plaatsen van de bestelling, dan hebben wij het recht naar eigen keuze ofwel om een voorafbetaling of een borgsom te eisen. Betalingen kunnen alleen aan ons zelf of aan personen met schriftelijke volmacht of incassogevolmachtigden uitgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen kleiner dan 50 euro en bestellingen van door ons onbekende klanten onder rembours af te handelen.

13. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

13.1. Plaats van handeling voor leveringen en diensten is de zetel van de fabriek. Plaats van handeling voor betalingen is eveneens de zetel van de fabriek.

13.2. Voor alle relaties tussen de koper en ons is het Duitse recht van toepassing. Het UN kooprecht is echter niet van toepassing.

13.3. Voor zover wettelijk toegestaan wordt uitsluitend de rechtbank van Stuttgart, Duitsland, voor alle geschillen, ook uit wissels, overeengekomen. Wij behouden het recht voor ook op de zetel van de koper een klacht in te dienen.

Imprint

Service provider

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Str. 5
A-6336 Langkampfen / Kufstein
Tel.: (0043) (0) 5372-6972-0
E-mail: information@stihl.at
Fax: (0043) (0) 5372-65 9 57

 

Managing Director of STIHL Tirol GmbH

Dr. Clemens Schaller

Commercial register

Registered at the Innsbruck Regional Court;
under FN 46276 d

Sales tax identification number

AT U32234908

General terms and conditions

This is a convenience translation only. The German version prevails.

 

1. General

1.1. The following terms and conditions apply to all deliveries to the Buyer. The terms and conditions apply exclusively. Opposing or differing conditions on the part of the Buyer shall not be recognised by us unless we have consented to their application expressly and in writing. Nor shall we be deemed to have accepted differing conditions, if we unconditionally carry out an order in the knowledge that the Buyer has opposing conditions or conditions differing from our terms and conditions.

1.2. Verbal declarations made by our representatives or employees require our written confirmation.

 

2. Offers

Our offers are not binding. An order is considered as accepted only when it has been confirmed in writing. The confirmation determines the contents of the order.

 

3. Prices

3.1. The prices of our price list having validity at the time of delivery shall apply unless otherwise stipulated.

3.2. Unless otherwise agreed, our prices are ex works in EUR (incl. loading) excluding sales tax, duty, freight, insurance, etc.. These costs shall be borne additionally by the Buyer even without particular disclosure in the invoice.

 

4. Packing

The selection of the appropriate packing to be used will be made by us.

 

5. Shipment

5.1. Shipment is always effected for the account and at the risk of the Buyer. With respect to risk, this also applies if we, by the way of exception, bear the shipping costs. Unless otherwise agreed, we shall determine the method and route of shipment.

5.2. Special wishes of the Buyer (e.g. accelerated method of shipment, special packing, employing a particular shipping agent) will be followed as far as possible and any additional costs incurred will be charged.

5.3. The risk is transferred to the Buyer when we hand over the goods to the shipping agent.

 

6. Delivery

6.1. Delivery dates are not-binding unless the binding force of a delivery date is explicitly agreed. A binding delivery date is considered maintained if the goods have left our works on time or notification of readiness for dispatch has been given in the case of pickup by the customer.

6.2. If observance of a binding delivery date is impossible owing to circumstances beyond our control, e.g. acts of God, natural disasters, war, riot, force majeure, shortage of energy or labour disputes at our or our suppliers' works, the delivery date shall be automatically extended by the duration of such circumstances. Should these circumstances last longer then three months, each party to the contract is entitled to rescind.

 

7. Complaints and Defects

7.1. Complaints relating to recognisable defects or recognisable incompleteness or incorrect delivery must be made to us immediately in writing, but not longer than 8 days after receipt of delivery. Other defects must be notified to us in writing immediately after discovery.
 
7.2. In the event of complaints or defects not being notified within the said period, the goods are deemed accepted. If notification is made in due time, the warranty shall be determined by Clause 8.

 

8. Warranty

8.1. The right to make alterations in the design or finish which adversely affect neither the serviceability nor the value of the article is reserved and such changes do not constitute a defect as long as they do not impair usability for the contractually stipulated purpose.

8.2. Guarantees are given only in writing.

8.3. Should a defect be present, we are entitled to remedy it by removing the defect or by delivering a defect-free item (supply of replacement). We have the right to choose whether to remove the defect or to supply a replacement. Our right to refuse repair or replacement on the grounds of unreasonable expense remains unaffected. The Buyer is however entitled to choose at its discretion either to withdraw from the contract or to demand a reduction in the purchase price if the remedy of the defect is unsuccessful, particularly if it is impossible, if we are unable to remedy it within an appropriate amount of time, if we refuse to perform the remedy, or if delays in the remedy are culpably caused by us.

8.4. Parts that we replace become our property.

8.5. We accept no responsibility for damage which occurs after the passing of risk to the Buyer as a result of unsuitable or improper shipment, faulty assembly or start up by the Buyer or third parties, modifications or attachments not explicitly approved by us, normal wear, faulty or negligent handling by the Buyer or third parties, improper storage, climatic effects, etc.

8.6. The Buyer shall allow us the necessary time and opportunity to carry out repairs or supply replacement goods, failing which we shall be released from our liability for defects.

8.7. We may refuse to repair or replace the goods as long as the Buyer has not fulfilled all obligations not connected with the defective part of the goods.

8.8. The warranty period is 12 months from the date of delivery of the item.

8.9. The Buyer's claims to compensation for damages and expenses on the grounds of a defect are governed by Clause 9 of these terms and conditions.

 

9. Claims for Damages and Expenses

9.1. If damage is caused through a breach of an obligation by us, we are not liable for compensation for damages or expenses if we prove that we are not responsible for the breach of obligation. If we are responsible for the breach of obligation, we are liable for compensation for damages or expenses in accordance with the statutory provisions, insofar as paragraphs 2 and 3 do not stipulate otherwise.

9.2. In the case of minor negligence, our liability for compensation for damages or expenses is excluded. In particular, we are not liable for loss of profit and other financial loss of the Buyer resulting from minor negligence.

9.3. The exclusion of liability in accordance with paragraph 2 does not apply to claims arising from a guarantee, in the event of injury to life, body or health, for claims arising from the Product Liability Act and in the case of a minor negligent breach of essential contractual obligations. However, in the case of a minor negligent breach of contractual obligations whose fulfilment is a fundamental prerequisite for the proper implementation of the contract in the first place and for which compliance may be relied upon as a matter of course by the contractual party (essential contractual obligations), compensation is limited to foreseeable, typical damages.

9.4. In so far as our liability is excluded or limited, this shall also apply to the personal liability of our employees, representatives and vicarious agents.

 

10. Rescission in the event of Breach of Duty

10.1. The Buyer shall not be entitled to a right to rescind on the grounds of a service not rendered by us or not rendered in accordance with the contract, if we are not responsible for the breach of duty.

10.2. Item 10.1 does not apply, if an absolute right to rescind on the part of the Buyer arises from special agreements (e.g. fixed-date transactions). Furthermore, item 10.1. does not apply in the case of defect goods, in this case the legal requirements of the law relating to sales shall apply, unless otherwise stipulated in these conditions.

 

11. Retention of Title

11.1. The goods supplied by us shall remain our property until the Buyer has discharged all our claims against him from the current business relationship in full. In the case of drafts, payment is deemed to have made only when they have been fully honoured.

11.2. The Buyer may resell the goods as to which we have retained title in the ordinary course of business unless he is in default or has suspended payments. The Buyer shall neither pledge the goods as security nor place them in escrow.

11.3. The Buyer shall notify us immediately of seizures of the reserved goods, enclosing the inventory of goods seized (copy).

11.4. If claims exist against third parties arising from the damage or destruction of goods not yet fully paid for, the Buyer undertakes now to assign to us his pecuniary claims therefrom. If the Buyer resells the goods, he undertakes now to assign to us in pending payment of all our receivables, his rights against his customer arising from the resale, including all ancillary rights and securities. If the Buyer's receivables from the resale of the reserved goods are placed in a current account, then the Buyer undertakes now to assign to us his pecuniary claim in the amount of the respective and recognised balance, to the extent of our claims against the Buyer. We shall accept the assignment. The Buyer may collect the claims assigned to us unless the Buyer is in default or has suspended payments.

11.5. The Buyer undertakes in any case to co-operate in procuring official approvals or any other formalities insofar as these become necessary.

11.6. If the value of the collateral granted to us exceeds our claims on the Buyer by more than 20 per cent, we are obliged to release goods to that extent at the Buyer's request.

11.7. If in the case of export deliveries we are required to carry out certain measures in the importing country in order for the retention of title or other rights as described in this paragraph to be effective, the Buyer must notify us accordingly and carry out such measures at his own cost. If the law of the importing country does not permit retention of title, but allows the Seller to reserve other rights as to the goods supplied, we may exercise all such rights. Insofar as an equivalent guarantee for our claims on the Buyer is not achieved in this way, the Buyer is obligated to provide us with other security for the goods supplied or other collateral at his own cost.

 

12. Payment

12.1. Our invoices are payable in the net amount within 30 days from receipt of invoice, unless otherwise agreed in writing. Payments are always applied against the oldest outstanding invoice due.

12.2. The Buyer may set off only against those of this claims which are uncontested or recognised by final binding legal judgement.

12.3. We accept payments other than cash only upon fulfilment. All payments shall be made free of charges. The Buyer shall bear bank, discount and collection expenses even without express agreement. Payments by bill of exchange require our prior consent.

12.4. If the payment due date is exceeded, we are entitled, without notice, to charge the Buyer interest form the date of default in the statutory amount. This interest rate shall be upwardly adjusted if we furnish evidence of a higher actual interest burden.

12.5. If a considerable deterioration in the financial circumstances of the Buyer occurs after placement of the order or if a prior deterioration of its financial circumstances comes to our attention after placement of the order, we are entitled at our own discretion to demand either payment in advance or the provision of security. Payments may be made only directly to ourselves or to persons explicitly authorised in writing or by a power of collection. We reserve the right to process orders with a value of less than EUR 50 and orders from customers unknown to us on a cash on delivery basis.

 

13. Place of Performance and Venue

Unless otherwise – e.g. in Distribution Agreements – agreed, the following will apply:

13.1. The place of performance for deliveries and services is the location of our supplying factory. The place of performance for payments is also the location of our supplying factory.

13.2. German law shall be applied with respect to all relations between the Buyer and ourselves. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.

13.3. Insofar as legally permissible it is agreed that Stuttgart, Germany, is the exclusive venue for all disputes, including those arising out of drafts, provided, however, that we reserve the right to bring suit at the location of the Buyer

Privacy Policy

STIHL Tirol GmbH, Hans Peter Stihl Straße 5, A- 6336 Langkampfen (hereinafter "VIKING" or "we") is glad you are visiting our websites and are interested in our company and products. For us, data protection is not mere lip service and for that reason we take the protection of your personal data very seriously. We handle your data with the utmost care and confidentiality and use it only within the confines of the applicable data protection provisions and of the General Data Protection Regulation ("GDPR") in particular.

Responsibility for processing personal data

VIKING bears responsibility for lawfully processing your data.

Processing usage data
When you visit our websites we store the name of your internet service provider, the website from which you visit us, those of our websites that you visit, the date and duration of your visit and information on the device (brand, model, operating system) and web browser you have used. We also collect your IP address, the last four places of which are however anonymised.

We process this usage data to facilitate your access to our services in technical terms (e.g. to adjust our services to the terminal device you are using), and to recognize and stop any misuse. We also use usage data in anonymised form for statistical purposes and to improve our website. The legal foundation for processing personal usage data is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Use of first party cookies

We use what are known as cookies on various pages to make visiting out websites attractive and to facilitate the use of certain functions. Cookies are small text files that are stored on your terminal device. Some of the cookies we use are deleted at the end of the browser session, i.e. once the browser is closed (termed session cookies). Other cookies remain on your terminal device, allowing us or our partners to recognise your browser on your next visit (termed long-term cookies). Cookies cannot be used to provide access to other files on your computer or to determine your email address. The legal foundation for processing personal data by using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Cookies are stored on your terminal device and you have full control over their use. You may deactivate or restrict the transmission of cookies by changing the settings of the web browser. Cookies that are already stored may be deleted at any time. This may also be done by automated means. Should cookies be deactivated for our websites, you may possibly not be able to use all of the functions on the websites to the full extent.

Web analysis using Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics likewise uses "cookies", text files stored on your computer permitting the use of the website by you to be analysed. The information generated by the cookie about your use of this website is as a rule transferred to a Google server in the USA where it is stored.

The website of VIKING uses Google Analytics with the additional component "anonymise IP". This means that your IP address, collected by Google Analytics, will be shortened by Google within Member States of the European Union or in other signatory states of the Treaty on the European Economic Area before it is transmitted to the USA. Only in exceptional cases will your full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened once it has arrived there.

Google uses this information on behalf of VIKING to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to render further services connected with website and internet use vis-à-vis the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be combined with other Google data.

Users can prevent cookies from being stored on their computer by selecting the appropriate setting in their browser software; however, we would point out that in such case you may not be able to use all the features of this website to the full extent. You can prevent Google from collecting the data generated by the cookie and pertaining to your use of the website (including your IP address) or from processing this data by downloading and installing the browser plugin available via the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

More detailed information on the terms and conditions of use and data protection can be found at www.google.com/analytics/terms/de.html or at www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

The legal foundation for processing personal data by using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Use of the remarketing or "Similar Target Groups" function of Google Inc.

VIKING uses the remarketing or "Similar Target Groups" function of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). This function enables VIKING to approach visitors to the website with advertising in a targeted manner by placing personalised, interest-based advertisements for users of the website when they visit other websites within the Google Display Network. Google uses cookies to analyse website use, which forms the basis for creating interest-based advertisements. To this end, Google stores a small file with a sequence of numbers in the browsers of the visitors to the website. The visits to the website and anonymised data on the use of the website are collected via this number. Personal data of visitors to the website are generally not stored. Should you then visit a different website within the Google Display Network, advertisements will appear which are highly likely to take account of product and information areas selected beforehand. You may inspect further information on Google Remarketing and the Google Privacy Policy at: http://www.google.com/privacy/ads/.

You may permanently deactivate the use of cookies by Google by following the following link and downloading and installing the plug-in provided: https://www.google.com/settings/ads/plugin. As an alternative, you may deactivate the use of cookies by external providers by selecting the deactivation page of the network advertising initiative at http://www.networkadvertising.org/choices/ and implementing the further opt-out information provided there.

The legal foundation for processing personal data by using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick by Google uses cookies to provide you with advertisements relevant to you. Your browser is assigned a pseudonym identification number (ID) in order to check which advertisements were displayed on your browser and which advertisements were selected. The cookies generally contain no personal information. The use of DoubleClick cookies merely enables Google and its partner websites to place advertisements based on previous visits to our or other websites on the internet. The information generated by the cookie is transmitted for evaluation purposes to a server in the USA where it is stored. Google only transmits data to third parties on the basis of statutory regulations or in the context of commissioned data processing. Under no circumstances will Google combine your data with other data collected by Google.

You can prevent cookies from being stored on your computer by selecting the appropriate setting in your browser software; however, we would point out that in such case you may not be able to use all the features of our websites to the full extent. You will find further information on data protection at DoubleClick at: https://www.google.com/intl/de/policies/. You can furthermore prevent Google from collecting the data generated by the cookies and pertaining to your use of the websites or from processing this data by downloading and installing the browser plugin available at https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, and there under advertisement settings, extension to DoubleClick deactivation.

The legal foundation for processing personal data while using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") to enable tags to be created, updated and managed. Tags are small code elements on our website which, among other things, serve to measure traffic and visitor behaviour and to determine the impact of online advertising and social channels. Whenever you visit our website, the current tag configuration is sent to your browser. In that way you receive instructions as to which tags are to be triggered. The tool itself does not collect any personal data but it ensures that other tags are triggered which, in turn, may possibly collect data. You will find further information on the functioning of Google Tag Manager Tags at: https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=de&topic=2574304&ctx=topic and in the use policy: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Web Fonts

Google Web Fonts are used to improve the optical appearance of different pieces of information on this website (https://fonts.google.com/specimen/Roboto and https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). The Web Fonts are transferred to the cache of your browser to allow them to be used for the presentation. Should the browser not support Google Web Fonts or prevent access to the same, the text will be shown in standard print.

Google Webfonts "Roboto" and "Roboto Condensed" are licensed under Apache License 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Information on privacy is retrievable at the Google Privacy Center at: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Microsoft Bing

VIKING uses conversion tracking of Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft Bing Ads places a cookie on your computer as far as you have accessed our website via a Microsoft Bing advertisement. In that way, Microsoft Bing and we can see that someone clicked on an advertisement, was forwarded to our website and reached a predetermined target page. We only learn of the total number of users who clicked on a Bing advertisement and were then forwarded to the target page. Generally, no personal information is provided. You may find further information on data protection and on the cookies used at Microsoft Bing on the Microsoft website https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Should you not wish to participate in the tracking process you may also reject the requisite placing of a cookie – possibly by way of a browser setting which generally deactivates the automatic placing of cookies.

The legal foundation for processing personal data by using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Indeed Conversion Pixel

This website uses the conversion tracking function of Indeed; www.indeed.de. If you click on a job advertisement placed by us on Indeed, a cookie (conversion cookie) will be placed on your computer. These cookies lose their validity in 30 days and do not serve for personal identification purposes but for identifying how many of the applications we received came from our job advertisement on Indeed. The information obtained with the aid of the conversion cookie serves for drawing up our conversion statistics. We learn of the total number of users who clicked on our advertisement and sent an application. Generally, no information is revealed however by which users can be identified in person. Further information on the data protection provisions of Indeed is available via the following internet address: http://de.indeed.com/legal.

Should you prefer not to participate in conversion tracking, you may object to this use by deactivating the cookie via your web browser. You will then not be included in the conversion tracking statistics.

The legal foundation for processing personal data by using conversion tracking is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

MaTelSo call tracking

The telephone number specified on our website may be a call tracking number by which information on the call, but on no account on the content, of the conversation with our service centre is recorded. Callers of the call tracking numbers are directly connected to the service centre via the central service hotline. Merely the time of day, date and duration of the call along with the target telephone number are stored. It is also noted whether the call is taken. The data collected are exclusively used for purposes of performance enhancement of the service centre and for optimisation of the process

The legal foundation for processing personal data by using MaTelSo call tracking is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Criteo
This website uses technology from Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Munich ("Criteo"). Information on the surfing behaviour of website visitors is hereby collected for marketing purposes in a purely anonymised form, using cookies to that end. Criteo is thus able to analyse their surfing behaviour and to then display targeted recommendations as relevant advertising banners when other websites are visited. In no event can the collected data be used to identify the visitor to the website in person. The data collected by Criteo are merely used to improve the promotional offer but not for other purposes or for passing on to third parties. You will find further information on data protection at Criteo at: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinien.

A small "i" (for information) is located on the right at the bottom of each banner shown which opens upon mouseover and when clicked leads to a page explaining the underlying system and offering an opt-out. Once the opt-out function is clicked, an opt-out cookie is set which prevents this banner being shown in future.

The legal foundation for processing personal data by using Criteo is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Social media and social plugins

We also offer you comprehensive personal support via our pages in the social media. Should you have a query about any of the social media, we will forward it to the responsible department. The data are used exclusively for purposes of replying to your query and are not passed on to third parties. The legal foundation for processing personal data in the context of dealing with your query is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR. In order to contact us via the social media, you need to register with these services. The companies behind such services may possibly process personal data. We have no influence over the nature, extent and processing of these data.

Recommendation via social networks using Shariff

We use the Heise solution termed "Shariff" to integrate the social plugins of Facebook, Twitter, Google+, Instagram and pinterest that function as a recommendation ("Share", "Like", "+1", "Camera"/"Share", "Camera Symbol").

Shariff prevents your IP address from being transmitted to the provider of the particular social network. Instead of your server address it is only the server address that is transmitted. Your IP address is therefore not passed on.

Use of Facebook plugins

Our website makes use of the social plugin ("plugins") of social network Facebook operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). You will find an overview of Facebook plugins and their appearance at: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

If you access a page of our website that contains such a plugin, your browser will make a direct connection to the servers of Facebook. The content of the plugin is conveyed directly to your browser by Facebook and integrated into the page. Such integration allows Facebook to receive the information that your browser has accessed the relevant page of our website even if you have no profile on Facebook or are not logged on to Facebook at that particular moment. This information (including your IP address) is transmitted from your browser directly to a server of Facebook in the USA where it is stored. If you are logged on to Facebook, Facebook will be able to directly associate the visit to our website with your Facebook profile. If you interact with the plugins, by making a comment for example, this information will likewise be transmitted directly to a Facebook server where it is stored. The information will also be published on your Facebook profile and shown to your Facebook friends. We wish to point out that in our capacity as the website provider we are not informed of the content of the data transmitted or of their use by Facebook. Please consult Facebook's notes on data protection for the purpose and extent of the collection of data by Facebook along with your rights in that regard and possible settings to protect your privacy at: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Should you not wish Facebook to directly associate your Facebook profile with the data collected via our website, you need to log off from Facebook prior to visiting our website. You are also able prevent Facebook plugins from being loaded at all by using add-ons for your browser, e.g. by way of the "Facebook blocker": http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

The legal foundation for processing personal data by using the plugin is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Use of Google and YouTube plugins

The social plugins ("plugins") of social networks Google+ and YouTube are used on our website. Both services are operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). You will find an overview of Google+ plugins and their appearance at: https://developers.google.com/+/plugins.

If you access a page of our website that contains such a plugin, your browser will make a direct connection to the servers of Google. The content of the plugin is conveyed directly to your browser by Google and integrated into the page. Such integration allows Google to receive the information that your browser has accessed the relevant page of our website even if you have no profile on Google+, do not possess a YouTube account or are not logged on to Google+/YouTube at that particular moment. This information (including your IP address) is transmitted from your browser directly to a server of Google in the USA where it is stored.

If you are registered with Google+/YouTube, Google will be able to directly associate the visit to our website with your respective account. We wish to point out that in our capacity as the website provider we are not informed of the content of the data transmitted or of their use by Google. Please consult Google's notes on data protection for the purpose and extent of the collection of data by Google along with your rights in that regard and possible settings to protect your privacy at: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Should you not wish Google to directly associate your account with Google+/YouTube with the data collected via our website, you need to log off from Google+/YouTube prior to visiting our website. You are also able prevent Google plugins from being loaded at all by using add-ons for your browser, e.g. by way of script blocker "NoScript": http://noscript.net/.

The legal foundation for processing personal data by using the plugin is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Use of Twitter plugins

Our website makes use of the social plugins ("plugins") of microblogging service Twitter operated by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). You will find an overview of Twitter plugins and their appearance at: https://twitter.com/about/resources/buttons.

If you access a page of our website that contains such a plugin, your browser will make a direct connection to the servers of Twitter. The content of the plugin is conveyed directly to your browser by Twitter and integrated into the page. Such integration allows Twitter to receive the information that your browser has accessed the relevant page of our website even if you have no profile on Twitter or are not logged on to Twitter at that particular moment. This information (including your IP address) is transmitted from your browser directly to a server of Twitter in the USA where it is stored.

If you are logged on to Twitter, Twitter will be able to directly associate the visit to our website with your Twitter account. The information will also be published on your Twitter account and shown to your contacts. We wish to point out that in our capacity as the website provider we are not informed of the content of the data transmitted or of their use by Twitter. Please consult Twitter's notes on data protection for the purpose and extent of the collection of data by Twitter along with your rights in that regard and possible settings to protect your privacy at: https://twitter.com/privacy.

Should you not wish Twitter to directly associate your Twitter account with the data collected via our website, you need to log off from Twitter prior to visiting our website. You are also able prevent Twitter plugins from being loaded at all by using add-ons for your browser, e.g. by way of script blocker "NoScript": http://noscript.net/.

The legal foundation for processing personal data by using the plugin is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Use of Instagram plugins

Our website uses so-called social plug-ins (‘plug-ins') from Instagram, which is operated by Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). The plug-ins are indicated by an Instagram logo, such as in the form of an ‘Instagram camera'. An overview of the Instagram plug-ins and what they look like can be found here: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

When you access a page of our website that contains such a plug-in, your browser establishes a direct connection to Instagram's servers. The content of the plug-in is sent directly from Instagram to your browser and is integrated into the page. By integrating the plug-ins, Instagram is notified that your browser has accessed the corresponding page of our website, even if you do not have an Instagram profile or are not logged in to Instagram at the time. This information (including your IP address) is transmitted by your browser directly to an Instagram server in the USA, where it is stored.

If you are logged in to Instagram, Instagram can directly associate the visit to our website with your Instagram account. If you interact with the plug-ins, for example by clicking the "Instagram" button, this information is likewise transmitted directly to an Instagram server, where it is stored. The information is also published on your Instagram account and made visible to your contacts there.

The purpose and scope of the collection and further processing and use of data by Instagram as well as your rights in this regard and setting options for protecting your privacy can be found in Instagram's privacy policy: https://help.instagram.com/155833707900388/

If you do not wish for Instagram to directly associate the data collected via our website with your Instagram account, you must log out of Instagram before visiting our website. You can also completely prevent the Instagram plug-ins from loading by using browser add-ons, e.g. the ‘NoScript' script blocker (http://noscript.net/).

The legal foundation for processing personal data by using the plugin is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Using a Pinterest Pin-it button

On our website, you can find the Pin-it button of the Pinterest social network, which is operated by Pinterest, Inc., located at 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA. By using the Pin-it button, Pinterest is informed that you have visited our website. Should you be logged into your Pinterest account when visiting our website, it is also possible for Pinterest to allocate your visit to your Pinterest account. By clicking on the Pin-it button, data is transferred to Pinterest, which is then stored on servers (in the US). If you do not agree with this, you must log out of your Pinterest account before clicking on the Pin-it button. In order to protect your privacy, please refer to the data protection regulations of Pinterest for further details on the collection and processing of data, the use of your data by Pinterest as well as your setting options under: http://pinterest.com/about/privacy/

The legal foundation for processing personal data by using cookies is Article 6(1) first subparagraph (f) GDPR.

Use of AddThis plugins

We also make use of social plugins ("plugins") of bookmarking service AddThis operated by AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). The plugins are usually marked with an AddThis logo in the form of a white plus sign on an orange background, for example. You will find an overview of AddThis plugins and their appearance at: https://www.addthis.com/get/.

If you access a page of our website that contains such a plugin, your browser will make a direct connection to the servers of AddThis. The content of the plugin is conveyed directly to your browser by AddThis and integrated into the page. Such integration allows AddThis to receive the information that your browser has accessed the relevant page of our website and stores a cookie on your terminal device to identify your browser. This information (including your IP address) is transmitted from your browser directly to a server of AddThis in the USA where it is stored. AddThis uses the data to create anonymised user profiles that serve as a basis for personalised and interest-based advertisements appealing to visitors to internet sites with AddThis plugins. We wish to point out that in our capacity as the website provider we are not informed of the content of the data transmitted or of their use by AddThis. Please consult AddThis's notes on data protection for the purpose and extent of the collection of data and the further processing and use of the data by AddThis at: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Should you wish to object to the collection of data by AddThis in the future, you may place an opt-out cookie that can be downloaded by using the following link: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. You are also able prevent AddThis plugins from being loaded at all by using add-ons for your browser, e.g. by way of script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

The legal foundation for processing personal data by using the plugin is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Printed matter

Should you order printed matter on the website, we need your personal details such as your name and postal address. This information is processed for the sole purpose of processing your request correctly. Your data are used only to the extent required for such purpose. If necessary, e.g. since your request is about ordering printed matter that is provided by a different company of the STIHL Group, your data will be passed on to this other company of the STIHL Group if and to the extent this is necessary for processing the order. The legal foundation for processing the data described above is Article 6(1) first subparagraph (b) or (f) GDPR.

Duration of the processing of usage data

Usage of personal data processed during the visit of our website are stored for a period of 7 days. The data of the data subject specified in this section will otherwise be deleted where knowledge thereof is no longer required for the purposes described, unless statutory provisions stipulate longer storage.

Your rights

You have a right to be informed of personal data processed by VIKING and, where the relevant statutory requirements are met, a right to rectification, erasure and restriction of processing. You also have the right to receive the personal data provided by you in a structured, common and machine-readable format. This includes the right to transfer such data to a different data controller. So far as such is technically possible, you may also request that VIKING transfers the personal data directly to the other data controller.

 

To exercise the aforementioned rights and in the event of queries and complaints relating to the use of your personal data you may approach the data protection officer of VIKING:

 

Contact Data Protection Officer

STIHL Tirol GmbH

Data Protection Officer

Hans-Peter-Stihl Straße 5

A – 6336 Langkampfen

Email: datenschutz@viking.at

 

You also have the right to approach the responsible data protection commissioner with a complaint.

 

 

Data Privacy Statement as at: May 2018

Legal Notice

With the exception of items identified accordingly, all texts, images, audio files and other information published here are subject to copyright of STIHL Tirol GmbH, Langkampfen / Kufstein. Reproduction or duplication of all or parts thereof is prohibited without written permission from STIHL Tirol GmbH, Langkampfen / Kufstein. The Viking lettering and VIKING logo are protected names and brands of STIHL Tirol GmbH.

By visiting or using the STIHL Website you agree to the following conditions of use.

Copyright
All text, pictures, graphics, audio files and other information published here and their design (content) are protected by copyright. Unless otherwise stated only STIHL Tirol GmbH is Approved to use this protected content.

Reproduction and/or transmission of the whole or parts of the site is permissible only with the written consent of STIHL Tirol GmbH. In particular, it is not permissible to copy pictures or designs from the Website and use them for your own purposes.

Trademarks
The VIKING name and the VIKING logo are protected names and trademarks of STIHL Tirol GmbH. The VIKING name and the VIKING logo are protected names and trademarks of STIHL Tirol GmbH, Austria. In addition, STIHL Tirol GmbH owns a number of other protected trademarks.

Use of trademarks is permissible only with the prior written consent of the trademark proprietor.

Disclaimer
Our Website content is subject to constant change. While STIHL Tirol GmbH takes the greatest possible care in compiling its Web pages, we nevertheless cannot guarantee that the content is complete or correct. STIHL Tirol GmbH will not be held liable for direct or consequential damage (contractual and non-contractual liability) due to use of the information and data on this Website unless in case of intent or gross negligence on the part of STIHL Tirol GmbH.

STIHL Tirol GmbH will not be held liable for and does not warrant the content of Websites to which our Website provides a direct or indirect link. Visitors follow links to other Websites and home pages at their own risk and use them in accordance with the conditions of use applicable to the Websites concerned.

Cookies op de VIKING website

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bezorgen. Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent om cookies van de VIKING website te ontvangen. Niettegenstaande kan u deze instellingen te allen tijde wijzigen.

OK